Ελληνικά
 
English

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Σχετικές με την εφαρμογή είναι τρεις δημοσιεύσεις που αφορούν στη διδακτορική διατριβή της Π. Λεμπέση, στην οποία βασίζονται τα δεδομένα της εφαρμογής (για περισσότερες πληροφορίες βλ. Εισαγωγικές Πληροφορίες), καθώς και άλλες δύο που αφορούν προγενέστερη παρόμοια μελέτη για τα ουσιαστικά της γλώσσας:

 • P. Lembessi, "Statistical Retrograde Morphosyntactic Disambiguation and Linear Lemmatization of the Modern Greek Verbal Class", Selected Papers of the 16th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, School of English, Aristotle University of Thessaloniki, 2005: 104-118.
  [Λήψη αρχείου στα αγγλικά]

 • Π. Λεμπέση, "Άνευ Λεξικού Αυτόματη Υπολογιστική Μορφοσυντακτική Ανάλυση και Λημματοποίηση του Ρηματικού Συνόλου της Νέας Ελληνικής", Πρακτικά 21ης Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2001: 383-395.
  [Λήψη αρχείου στα ελληνικά]

 • P. Lembessi, "A Retrograde Morphemic Analysis of the Modern Greek Verbal Category and its Computational Implementation", Proceedings of the 2nd International Conference on Greek Linguistics, W. Neugebauer Verlag GmbH., Graz, 1997: 359-368.
  [Λήψη αρχείου στα αγγλικά]

 • P. Lembessi, "A Computational Model for the Morphological Analysis of the Modern Greek Noun Category", Themes in Greek Linguistics, Papers from the 1st International Conference on Greek Linguistics, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 1994: 483-490.
  [Λήψη αρχείου στα αγγλικά]

 • Γ. Χαλκιαδάκης, Γ. Κουρουπέτρογλου, Γ. Τσιατούχας & Π. Λεμπέση, "Αναγνώριση Παρεπόμενων Πτωτικού από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή", Πρακτικά ΣΤ' Συνεδρίου ΕΕΦ, Τόμος Α', 1993: 58-61.